Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI THANKS FOR THE HELP

 (tekst jednolity z dnia 09 września 2022 roku)

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja pod nazwą Fundacja THANKS FOR THE HELP zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Dorotę Suchy  oraz Ireneusza Suchy, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Nowak w kancelarii notarialnej  w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 33/1 w dniu 17 lutego 2022 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu, i zmieniony aktem notarialnym z dnia 27 czerwca 2022 roku.

§2 Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§3 Fundacja ma osobowość prawną.

§4 Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.

§5 Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.  Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

§6 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§7 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§8 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§9 Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§10 Przepisy dotyczące Rady Fundacji wchodzą w momencie powołania jej przez Fundatorów jednomyślnym głosem W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

Dział II

Definicje

§11 „Ośrodek Fundacji” – hotel, resort, ośrodek wypoczynkowy oraz inne obiekty i placówki wypoczynkowo-turystyczne, których Fundacja jest właścicielem, udziałowcem lub nawiązała współpracę.

§12 „Beneficjent Fundacji” –

a. Zorganizowana grupa dzieci, młodzież do lat 18  z całego świata oraz ich opiekunowie w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

b. Dzieci i młodzież do lat 18 potrzebujące pomocy medycznej w tym rehabilitacji.

c. Placówki medyczne, których główną dziedziną jest ochrona zdrowia i życia dzieci.

§13 „Zakłady” – wyodrębniona jednostka organizacyjna utworzona przez Fundację ,zarządzana przez Kierownika.

§14 „Kierownik” – zarząd lub dyrektorzy zarządzający Zakładami.

Dział III

Cele i zasady działania Fundacji

§15 Celem Fundacji jest:

a. Organizowanie i finansowanie wypoczynku w  hotelach, resortach, ośrodkach wypoczynkowych oraz innych obiektach i placówkach wypoczynkowo-turystycznych, których Fundacja jest właścicielem, udziałowcem lub nawiązała współpracę. dla zorganizowanych  grup dzieci, młodzieży  do lat 18  z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

b. Organizacja i finansowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych dla zorganizowanych  grup dzieci, młodzieży do lat 18  z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

c. Finansowanie leczenia, rehabilitacji i ochrony zdrowia dzieci  i młodzież do lat 18 potrzebujących pomocy medycznej, w tym rehabilitacji.

d. Finansowanie sprzętu medycznego dla placówek medycznych, których główną dziedziną jest ochrona zdrowia i życia dzieci.

§16 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Zakup hoteli, resortów, ośrodków wypoczynkowych oraz innych obiektów  i placówek wypoczynkowo-turystycznych na terenie Polski i poza jej granicami.

b. Budowa hoteli, resortów, ośrodków wypoczynkowych oraz innych obiektów i placówek wypoczynkowo-turystycznych na terenie Polski i poza jej 

c. Zakup udziałów hoteli, resortów, ośrodków wypoczynkowych oraz innych obiektów  i placówek wypoczynkowo-turystycznych  na terenie Polski i poza jej granicami.

d. Zakup gruntów w celu realizacji 16 pkt.. b. , e.

e. Zakup i budowa infrastruktury sportowo-turystycznej , w tym: baseny, termy, SPA, boiska, place zabaw, stoki narciarskie oraz inne atrakcje turystyczne  i rozrywkowe w celu podnoszenia atrakcyjności i oferty „Ośrodków Fundacji”.

f. Organizacja zbiórek finansowych i gromadzenie środków finansowych, w szczególności poprzez własny portal internetowy.

g. Wspieranie finansowe i rzeczowe „Beneficjenta Fundacji”, którym Fundacja finansuje pobyt w „Ośrodku Fundacji”. Szczegółowe zasady wsparcia finansowego i rzeczowego zostaną określone w Regulaminie.

h. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu realizacji celów Fundacji.

i. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji.

j. Nawiązywanie kontaktów i współpraca:

a) z instytucjami państwowymi, samorządowymi i terytorialnymi, organizacjami zajmującymi się monitorowaniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży, placówkami opiekuńczymi dzieci i młodzieży, fundacjami, organizacjami charytatywnymi związanymi z opieką nad dziećmi i młodzieżą z terenu całego świata w celu realizacji celów statutowych.

b) z instytucjami medycznymi z całego świata w celu realizacji celów statutowych.

k. Rozpowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,

l. Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji celów Fundacji,

m. Zbieranie środków na działalność statutową Fundacji.

n. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu.

o. Organizacja zbiórek finansowych spersonalizowanych mających na celu ratowanie życia dzieci, rehabilitacji.

p. Organizowanie zbiórek finansowych spersonalizowanych mających na celu zakup sprzętu medycznego.

§17 Fundacja nie ma prawa:

a. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

Dział IV

Majątek i dochody Fundacji

§18 Majątek Fundacji stanowi:

a. Fundusz założycielski na działalność statutową w kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),

b. Fundusz założycielski na działalność gospodarczą w kwocie1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)

c. Środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§19 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. Darowizn, spadków, zapisów,

b. Dotacji i subwencji oraz grantów,

c. Licencji, sublicencji, udziałów,

d. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e. Dochodów z majątku Fundacji,

f. Działalności gospodarczej Fundacji,

g. Dochodów z wynajmu majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

h. Dochodów ze sprzedaży majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

i. Aukcji internetowych Fundacji.

§20 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na rzecz Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§21 W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§22 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 Dział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§23 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

§24 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a. Usług hotelowych, wypoczynkowych, noclegowych i żywieniowych w „Ośrodkach Fundacji”,

b. Organizowania imprez okolicznościowych, iventów i spotkań biznesowych na terenie „Ośrodka Fundacji”,

c. Usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,

d. Handlu hurtowego i detalicznego oraz prowadzenie sklepów internetowych,

e. Produkcji i sprzedaży odzieży, artykułów przemysłowych i spożywczych,

f. Najmu gruntów, pomieszczeń, sprzętu turystycznego i artystycznego, nagłośniającego i innego,

g. Udzielanie licencji i sublicencji na znaki towarowe,

§25 Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby.

§26 Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§27 Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez Fundację lub w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez „Zakłady”. „Zakłady” są tworzone w celu wypracowania środków finansowych przeznaczonych na cele statutowe.

§28 „Zakładami” zarządzają „Kierownicy” w zależności od formy organizacyjnej „Zakładu”.

§29 Zakres działania „Zakładu” oraz zakres uprawnień i obowiązków „Kierowników” „Zakładów”, określa Regulamin organizacyjny „Zakładu”, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§30 „Kierownik” „ Zakładu” „kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§31 Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych „Zakładów”.

§32 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział VI

Organy  Fundacji

§33 Zarząd Fundacji.

§34 Rada Fundacji

Dział VII

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

§35 Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację w stosunkach z osobami trzecimi.

§36 Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków a maksymalnie 5 (pięciu) członków , w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

§37 Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§38 Członków Zarządu powołują i odwołują jednomyślnym głosem Fundatorzy. W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§38 a) Na czas ustanowienia spadkobierców ustawowych, kompetencje do powoływania i odwoływania członków zarządu tylko w uzasadnionym przypadku prawnym przejmuje Prezydent Miasta w którym znajduje się siedziba Fundacji.”

§39 Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.

§40 Nie wolno łączyć funkcji Rady Fundacji i członka Zarządu.

§41 Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§42 Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez Fundatorów. W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§43 Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji.

Dział VIII

Kompetencje Zarządu

§44 Do kompetencji Zarządu należy:

a. Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich.

b. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.

c. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

d. Uchwalanie Regulaminów i Aktów wewnętrznych Fundacji.

e. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.

f. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu Fundacji.

g. Ustalanie planów działania Fundacji.

h. Realizowanie Uchwał Rady Fundacji.

i. Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

j. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

k. Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku.

l. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

m. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

n. Ustanawianie i przyznawanie oznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cel osobom fizycznym i prawnym.

o. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatorów.

p. Zarząd powołuje i odwołuje „Kierowników” „Zakładów”.

Dział IX

Posiedzenie Zarządu Fundacji

§45 Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

§46 Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dział X

Podejmowanie Uchwał przez Zarząd Fundacji

§47 Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§48 W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§49 Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§50 Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

Dział XI

Reprezentacja Fundacji

§51 Reprezentacja zewnętrzna Fundacji w zakresie podpisywania Umów z podmiotami zewnętrznymi. jest :

a. dwuosobowa, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji – gdy Zarząd Fundacji jest trzy lub więcej osobowy.

b. Jednoosobowa – gdy Zarząd Fundacji jest dwuosobowy.

Dział XII

Postanowienia ogólne Rady Fundacji

§52 Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

§53 Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.

§54 Członków Rady Fundacji powołują i odwołują jednomyślnym głosem Fundatorzy . W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§55 Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony.

§56 Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§57 Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§58 Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.

Dział XIII

Kompetencje Rady Fundacji

§59 Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.

b. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

d. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

g. kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd.

h. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd.

i. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

j. rekomendowanie Fundatorom kandydatów na członków Rady Fundacji.

Dział XIV

Posiedzenia Rady Fundacji

§60 Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.

§61 Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§62 Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego choroby Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji.

§63 W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień. 

§64 Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§65 Rada Fundacji ustala swój Regulamin działalności.

Dział XV

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

§66 Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

§67 Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§68 Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.

§69 Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

§70 Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Dział XVI

Postanowienia końcowe

§71 Zmiana Statutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatorów. W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§72 Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§73 Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§74 Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§75 Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§76 Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu.. W razie śmierci obu Fundatorów ich kompetencje przejmują spadkobiercy ustawowi, decydując bezwzględną większością głosów.

§77 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§78 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.