Regulamin

Regulamin Fundacji THANKS FOR THE HELP

Obowiązuje od 01.03.2023 roku

§1. Definicje

 1.  „Darowizna” – bezzwrotna kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego prawa polskiego, przekazywana na rzecz Fundacji Thanks For The Help;
 2. Fundacja” – Fundacja Thanks For The Help z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS 0001000486, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6272781115, REGON 523620367;
 3. Organizacja” – Użytkownik będący:
  1. Fundacją zarejestrowaną na podstawie prawa w państwie w którym została zarejestrowana,
  2. Stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie prawa w państwie w którym zostało zarejestrowane,
  3. Podmiotem organizacyjno-prawnym np. organizacja religijna, rządowy ośrodek pomocy społecznej, szkoła, urząd miasta, organizacja państwowa lub inna organizacja działająca n podstawie prawa w którym została zrejestrowana,

                3.1. Fundacja Thanks For The Help zastrzega sobie prawo nie uznania Organizacji, jeżeli nie będzie spełniać warunków                         organizacyjno-prawnych lub będzie budzić wątpliwości, słuszność ich działania,

 1. Darczyńca” – osoba lub podmiot, którego celem jest przekazywanie Darowizn na rzecz Fundacji Thanks For The Help,
 1. Strona internetowa” – strony internetowe zarządzane przez Fundację Thanks For The Help pod adresami:

            www.Foundationthanksforthehelp.org

            www.Thanksforthehelp.org

            www.Stars.fashion

           www.Strasandsocks.com

           www.Crypto.helps

 1. Podopieczny” – osoba fizyczna do lat 18 lub podmiot, która otrzymuje wsparcie finansowe lub na jego rzecz została zorganizowana zbiórka finansowa przez Fundację Thanks For The Help zgodnie z jej statutem;
 1. Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji;
 1. Serwis pośrednictwa finansowego”:

           Paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A. z               siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349);

 1. Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta ze stron internetowych prowadzonych przez Fundację;
 1. Zbiórka” – jest to organizowana na stronie internetowej Fundacji akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu wskazanego w opisie zbiórki;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom pod adresem https://polska.foundationthanksforthehelp.org/about-the-foundation/ swoje aktualne dane kontaktowe;
 2. Korzystanie ze strony internetowej są dobrowolne i bezpłatne;
 3. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
 4. Logo i nazwa strony internetowej są prawnie chronione i stanowią prawa na podstawie licencji przyznanej Fundacji Thanks For The Help. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Strony internetowej bez zgody Fundacji jest zabronione;
 1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Strony internetowej i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa polskiego, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów Strony internetowej, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione;
 2. Zasady korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów lub widgetów określa Regulamin korzystania z własności intelektualnej Fundacji Thanks For The Help;
 3. Przesłanie na adres email Fundacji zdjęć oraz danych Podopiecznego jest wyrażeniem zgody na jego publikacje na Stronie internetowej Fundacji;

§3. Zbiórki i przekazywanie Darowizn

 1. Zbiórki na Stronie internetowej Fundacji są organizowane wyłącznie przez Fundację;
 2. Każda kwota przekazana Fundacji w ramach dostępnych kanałów przekazywania Darowizn stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Darczyńcy z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji żadne świadczenia wzajemne;
 3. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub z wykorzystaniem innych sposobów przekazywania Darowizn wskazanych na Stronie internetowej. Fundacja nie przyjmuje Darowizn w gotówce;
 4. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także każdej innej kwoty przekazanej Fundacji tytułem darowizny na określony cel (o ile Fundacja nie postanowi w danym przypadku zmniejszyć lub, w szczególnym przypadku darowizn przekazanych poza Stroną internetową, zwiększyć tej wartości) z zaokrągleniem do pełnych groszy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb dziesiętnych, stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w  tym w szczególności na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z prowadzeniem Zbiórek, a także utrzymanie Strony internetowej, co Darczyńca przyjmuje do wiadomości i akceptuje;
 5. Darowizna bez określenia celu przeinaczona zostaje w całości na cele statutowe Fundacji;
 6. Banki i dostawcy usług płatniczych, w tym Serwisy Pośrednictwa Finansowego, mogą pobierać od Darczyńców, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalutowanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do publicznej wiadomości kursów międzybankowych;
 7. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Darczyńców na daną Zbiórkę jest widoczna w Stronie internetowej poprzez wygenerowanie z systemu PayPal informacji. Kwota widoczna na określonej zbiórce jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn. Powodem  może być opóźnienie zaktualizowania kwoty przekazane bezpośrednio na konto bankowe Fundacji przez Darczyńców;
 8. Darczyńca przekazując pieniądze poprzez system PayPal na określoną zbiórkę może przekazywać Darowizny w taki sposób, by jego dane identyfikacyjne nie były widoczne dla innych użytkowników Strony internetowej (Darowizna anonimowa) albo tak, by dane te były widoczne dla innych Użytkowników;
 9. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, z banerów przygotowanych przez Fundację;

§4. Zgłaszanie Podopiecznego

 1. Zgłaszanie Podopiecznych odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Wniosku znajdującego się na Stronie internetowej;
 2. Fundacja rozpatruje zgłoszenie i informuje na adres email wskazany we wniosku o dalszym procesie;

§5. Dane osobowe

Informacje, w jaki sposób Fundacja przetwarza dane osobowe Darczyńców przekazane są Polityce prywatności Foundationthanksforthehelp.org;

§6. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej;
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres e-mail Fundacji: Office@thanksforthehelp.org, wpisując w tytule „Reklamacja”); Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania;
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji;
 4. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby;

§7. Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie;
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia zmian w życie;
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Fundację, nie krótszym niż określony w ust. 2 powyżej, chyba że z przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu wynika, że zmiana winna wejść w życie w innym terminie;
 4. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
 • zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść Regulaminu,
 • obowiązku nałożonego na Fundację przez właściwy organ administracji publicznej lub sąd, mającego wpływ na treść Regulaminu,
 • zmiany funkcjonalności Portalu, uzasadnionej w szczególności rozwojem Portalu, dbaniem o ochronę danych osobowych Użytkowników,
 • zmian technologicznych,
 • zmian redakcyjnych,
 • zmian w modelu prowadzonej przez Fundację działalności.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 marca 2023 roku;
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu. Prawem właściwym jest prawo polskie;
 3. W odniesieniu do Podopiecznych, w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu oraz Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia drugiego ze wskazanych dokumentów.

W imieniu Fundacji

Dorota Suchy

Prezes Zarządu Fundacji Thanks For The Help