Finansowanie i organizowanie wypoczynku

Fundacja THANKS FOR THE HELP organizuje  i finansuje wypoczynek dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży do lat 18 z całego świata oraz ich opiekunów w szczególności z placówek opiekuńczo-wychowawczych, sierocińców, rodzin zastępczych, mieszkających w skrajnym ubóstwie lub obozach uchodźców.

Fundacja może zorganizować lub  wspomóc finansowo wypoczynek dziecka w kraju lub za granicą, poprzez własne środki Fundacji oraz zbiórkę pieniędzy w serwisie  www.thanksforthehelp.org

Informacje dotyczące finansowania i organizowania wypoczynku dla dzieci

1/ Aby starać się o finansowanie wypoczynku dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży do lat 18, w ich imieniu musi wystąpić we wniosku podmiot organizacyjno-prawny, np.

 • Organizacja Charytatywna
 • Rządowy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Organizacja Religijna
 • Szkoła
 • Urząd Miasta
 • Organizacja Państwowa
 • Inna organizacja

2/ Fundacja po rozpatrzeniu wniosku skontaktuje się na adres email podany we wniosku i przedstawi możliwości finansowania wypoczynku dla zorganizowanej grupy dzieci w postaci:

 • bezpośredniej pomocy finansowej z zebranych środków przez Fundację;
 • przeprowadzenia zbiórki na określony wypoczynek dzieci na stronie Fundacji www.thanksforthehelp.org

ZŁOŻENIE WNIOSKU TYLKO O FINANSOWANIE WYPOCZYNKU 

na podmiocie organizacyjno-prawnym ciążą wszystkie czynności związane z wypoczynkiem oraz transportem. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za organizację.

Do obowiązków Organizatora grupy wobec Fundacji należy:

 • przedstawienia kalkulacji kosztów związanych z wyjazdem i wypoczynkiem;
 • przesłanie listy uczestników oraz opiekunów;
 • przesłanie informacji wszystkich podmiotów, które będą pośredniczyć w organizacji;

Fundacja podpisze Umowę z placówką, która zorganizuje wypoczynek a wszelkie koszta zostaną finansowane przez Fundację bezpośrednio do placówek lub pośredników organizacyjnych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA FINANSOWANIE I ORGANIZACJE WYPOCZYNKU

 

Zgodnie z Statutem Fundacji, wypoczynek może być zorganizowany dla dzieci i młodzieży, które na dzień wyjazdu nie ukończyły 18 roku życia.

Minimalna liczba opiekunów musi być dostosowana do warunków prawnych w kraju w którym został zorganizowany wypoczynek. Maksymalna liczna opiekunów zostanie określona przez Fundację.

Na podmiocie zgłaszającym zorganizowaną grupę leży obowiązek spełnienie w dniu wyjazdu na wakacje warunków sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w danym kraju dla turystów .